29 Yà hā zaì wǒ miànqián shè yàng zìbēi , nǐ kànjian le ma . yīn tā zaì wǒ miànqián zìbēi , tā hái zaì shì de shíhou , wǒ bù jiàng zhè huò . dào tā érzi de shíhou , wǒ bì jiàng2 zhè huò yǔ tāde jiā .