6 Tā huídá shuō , yīn wǒ xiàng yé sī liè rén ná bǎi shuō , nǐ jiāng nǐde pútaóyuán gĕi wǒ , wǒ gĕi nǐ jià yín , huò shì nǐ yuànyì , wǒ jiù bǎ biéde pútaóyuán huàn gĕi nǐ . tā què shuō , wǒ bù jiāng wǒde pútaóyuán gĕi nǐ .