7 Wáng hòu yé xǐ bié duì yà hā shuō , nǐ xiànzaì shì zhìlǐ Yǐsèliè guó bú shì . zhǐguǎn qǐlai , xīnli chàng chàng kuaì kuaì dì chī fàn , wǒ bìjiāng yé sī liè rén ná bǎi de pútaóyuán gĕi nǐ .