11 Jīná ná de érzi Xīdǐjiā zào le liǎng gè tiĕ jiǎo , shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ yào yòng zhè jiǎo dǐ chù Yàlán rén , zhídào jiāng tāmen miè jǐn .