13 Nà qù zhào Mǐgāiyǎ de shǐzhĕ duì Mǐgāiyǎ shuō . zhòng xiānzhī yīkǒu tóng yīn dì dōu xiàng wáng shuō jí yán , nǐ bù rú yǔ tāmen shuō yíyàng de huà , yĕ shuō jí yán .