30 Yǐsèliè wáng duì Yuēshāfǎ shuō , wǒ yào gǎizhuāng shàng zhèn , nǐ kĕyǐ réng chuān wáng fù . Yǐsèliè wáng jiù gǎizhuāng shàng zhèn .