31 Xiān shì Yàlán wáng fēnfu tāde sān shí èr gè chē bīng cháng shuō , tāmende bīng jiāng , wúlùn dà xiǎo , nǐmen dōu bùkĕ yǔ tāmen zhēng zhàn , zhǐyào yǔ Yǐsèliè wáng zhēng zhàn .