39 Yà hā qíyú de shì , fán tā suǒ xíng de hé tā suǒ xiūzào de xiàng yá gōng , bìng suǒ jiànzhù de yīqiè chéngyì , dōu xiĕ zaì Yǐsèliè zhū wáng jì shàng .