52 Tā xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , xiàofǎ tāde fùmǔ , yòu xíng ní bā de érzi Yéluóbōān shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de shì .