6 Yúshì Yǐsèliè wáng zhāo jù xiānzhī , yuē yǒu sì bǎi rén , wèn tāmen shuō , wǒ shàng qù gōng qǔ Jīliè de là mò kĕyǐ bùkĕ yǐ . tāmen shuō , kĕyǐ shàng qù , yīnwei zhǔ bìjiāng nà chéng jiāo zaì wáng de shǒu lǐ .