12 Zaì Tānà hé Mǐjíduō , bìng kàojìn Sǎlā tā ná , yé sī liè xiàbiān de bǎi shàn quán dì , cóng bǎi shàn dào Yàbó mǐ hé là zhídào Yuēniàn zhī waì , yǒu yà Xīlǜ de érzi Bāná .