We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
29 Shén cìgĕi Suǒluómén jí dà de zhìhuì cōngming hé guǎngdà de xīn , rútóng hǎi shā bùkĕ cèliàng .