33 Tā jiǎnglùn cǎo mù , zì Lìbānèn de xiāng bǎi shù zhídào qiáng shàng zhǎng de niúxī cǎo , yòu jiǎnglùn fēi qín zǒushòu , kūnchóng shuǐzú .