1 Tuīluó wáng Xīlán , píng sù aì Dàwèi . tā tīngjian Yǐsèliè rén gāo Suǒluómén , jiēxù tā fùqin zuò wáng , jiù chāiqiǎn chénpú lái jiàn tā .