1 Nàshí , Suǒluómén jiāng Yǐsèliè de zhǎnglǎo hé gè zhīpaì de shǒulǐng , bìng Yǐsèliè de zúzhǎng , zhāo jù dào Yēlùsǎlĕng , yào bǎ Yēhéhuá de yuē guì cóng Dàwèi chéng jiù shì Xī \'ān yùn shàng lái .