23 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén a , tiān shàng dì xià méiyǒu shén kĕ bǐ nǐde . nǐ xiàng nà jìnxīn xíng zaì nǐ miànqián de púrén shǒu yuē shī cíaì .