37 Guó zhōng ruò yǒu jīhuāng , wēnyì , hàn fēng , méi làn , huángchóng , mā zhà , huò yǒu chóudí fàn jìng wéi kùn chéngyì , wúlùn zāoyù shénme zāihuò jíbìng ,