59 Wǒ zaì Yēhéhuá miànqián qíqiú de zhèxie huà , yuàn Yēhéhuá wǒmen de shén zhòuyè chuí niàn , mĕi rì wèi tā púrén yǔ tā mín Yǐsèliè shēnyuān ,