We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
63 Suǒluómén xiàng Yēhéhuá xiàn píngān jì , yòng niú èr wàn èr qiā , yáng shí èr wàn . zhèyàng , wáng hé Yǐsèliè zhòng mín wèi Yēhéhuá de diàn xíng fèng xiàn zhī lǐ .