64 Dāng rì , wáng yīn Yēhéhuá diàn qián de tóng tán taì xiǎo , róng bú xià Fánjì , sù jì , hépíng ān jì shēng de zhīyóu , biàn jiāng Yēhéhuá diàn qián yuànzi dāngzhōng fēnbié wéi shèng , zaì nàli xiàn Fánjì , sù jì , hépíng ān jì shēng de zhīyóu .