11 ( Tuīluó wáng Xīlán céng zhào Suǒluómén suǒ yào de , zīzhù tā xiāng bǎi mù , sōng mù , hé jīnzi ) Suǒluómén wáng jiù bǎ Jiālìlì dì de èr shí zuò chéng gĕi le Xīlán .