5 Wǒ jiù bìjiāngù nǐde guó wèi zaì Yǐsèliè zhōng , zhídào yǒngyuǎn , zhēng rú wǒ yīngxǔ nǐ fù Dàwèi shuō , nǐde zǐsūn bì bú duàn rén zuò Yǐsèliè de guó wèi .