3 Dàn Yēhéhuá de shǐzhĕ duì dī/tí sī bǐ rén Yǐlìyà shuō , nǐ qǐlai , qù yíng zhe sǎ Mǎlìyà wáng de shǐzhĕ , duì tāmen shuō , nǐmen qù wèn Yǐgélún shén bā lì xī bo , qǐ yīn Yǐsèliè zhōng méiyǒu shén ma .