10 Yóu cǐ kĕ zhī , Yēhéhuá zhǐ zhe yà hā jiā suǒ shuō de huà yī jù méiyǒu luō kōng , yīnwei Yēhéhuá jiè tā púrén Yǐlìyà suǒ shuō de huà dōu chéngjiù le .