15 Yé hù cóng nàli qián xíng , qià yù Lìjiǎ de érzi Yuēná dá lái yíngjiē tā , yé hù wèn tā ān , duì tā shuō , nǐ chéng xīn dāi wǒ xiàng wǒ chéng xīn dāi nǐ ma . Yuēná dá huídá shuō , shì . yé hù shuō , ruò shì zhèyàng , nǐ xiàng wǒ shēnshǒu , tā jiù shēnshǒu . yé hù là tā shǎng chē.