19 Xiànzaì wǒ yào gĕi bā lì xiàn dà jì . yīngdāng jiào bā lì de zhòng xiānzhī hé yīqiè baì bā lì de rén , bìng bā lì de zhòng jìsī , dōu dào wǒ zhèlǐ lái , bùkĕ quē shǎo yī gè . fán bù lái de bì bùdé huó . yé hù zhèyàng xíng , shì yòng guǐjì yào shā jǐn baì bā lì de rén .