25 Yé hù xiàn wán le Fánjì , jiù chūlai fēnfu hùwèi bīng hé zhòng jūnzhǎng shuō , nǐmen jìn qù shā tāmen , bùróng yī rén chūlai . hùwèi bīng hé jūnzhǎng jiù yòng dāo shā tāmen , jiāng shī shǒu pāo chū qù , biàn dào bā lì miào de chéng qù le ,