30 Yēhéhuá duì yé hù shuō , yīn nǐ bàn hǎo wǒ yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì , zhào wǒde xīnyì dāi yà hā jiā , nǐde zǐsūn bì jiēxù nǐ zuò Yǐsèliè de guó wèi , zhídào sì daì .