5 Jiāzǎi , yì zǎi , hé zhǎnglǎo , bìng jiāo yǎng zhòng zǐ de rén , dǎfa rén qù jiàn yé hù , shuō , wǒmen shì nǐde púrén , fán nǐ suǒ fēnfu wǒmen de dōu bì zūnxíng , wǒmen bù lì shuí zuò wáng , nǐ kàn zĕnyàng hǎo jiù zĕnyàng xíng .