19 Yòu shuaìlǐng bǎifūzhǎng hé jiā lì rén ( huò zuò qīn bīng ) yǔ hùwèi bīng , yǐjí guó zhōng de zhòng mín , qǐng wáng cóng Yēhéhuá diàn xià lái , yóu hùwèi bīng de mén jìnrù wánggōng , tā jiù zuò le wáng wèi .