2 Dàn Yuēlán wáng de nǚér , yà hā xiè de meìzi yuē Shìbā , jiāng yà hā xiè de érzi yuē a shī cóng nà beì shā de wáng zǐ zhōng tōu chūlai , bǎ tā hé tāde rǔmǔ dōu cáng zaì wòfáng lǐ , duǒbì Yàtālìyǎ , miǎndé beì shā .