21 Shā tāde nà chénpú jiù shì shì mǐ yē de érzi yuē sǎ jiǎ hé shuò mò de érzi yuē sà bá . zhòngrén jiāng tā zàng zaì Dàwèi chéng tā lièzǔ de fùndì lǐ . tā érzi yà mǎ xiè jiēxù tā zuò wáng .