7 Suǒyǐ yuē a shī wáng zhào le Dàjìsī Yéhéyédà hé zhòng jìsī lái , duì tāmen shuō , nǐmen zĕnme bù xiūlǐ diàn de pò huaì zhī chù ne . cóng jīn yǐhòu , nǐmen búyào cóng suǒ rènshi de rén zaì shōu yínzi , yào jiāng suǒ shōu de jiāo chūlai , xiūlǐ diàn de pò huaì zhī chù .