19 Shén rén xiàng tā fānù , shuō , yīngdāng jī dá wǔ liù cì , jiù néng gōngdǎ Yàlán rén zhídào miè jǐn . xiànzaì zhǐ néng dá baì Yàlán rén sān cì .