21 Yǒu rén zhēng zàng sǐ rén , hūrán kànjian yī qún rén , jiù bǎ sǐ rén pāo zaì Yǐlìshā de fùnmù lǐ , yī pèng zhe Yǐlìshā de háigǔ , sǐ rén jiù fùhuó , zhàn qǐlai le .