23 Yēhéhuá què yīn yǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè suǒ lì de yuē , réng shī ēn gĕi Yǐsèliè rén , liánxù tāmen , juàngù tāmen , bù kĕn miè jǐn tāmen , shàng wèi gǎn zhú tāmen líkāi zìjǐ miànqián .