25 Cóng qián hā xuē hé yuē a shī de fùqin yuē hā sī zhēng zhàn , gōng qǔ le xiē chéngyì , xiànzaì yuē hā sī de érzi yuē a shī sān cì dá baì hā xuē de érzi biàn Hādá , jiù shōu huí le Yǐsèliè de chéngyì .