5 Yēhéhuá cìgĕi Yǐsèliè rén yī wèi zhĕngjiù zhĕ , shǐ tāmen tuōlí Yàlán rén de shǒu . yúshì Yǐsèliè rén réngjiù ān jū zaì jiā lǐ .