6 Ránér tāmen bù líkāi Yéluóbōān jiā shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de nà zuì , réngrán qù xíng , bìngqiĕ zaì sǎ Mǎlìyà liú xià yà shĕ là .