7 Yàlán wáng mièjué yuē hā sī de mín , jiàntà tāmen rú hécháng shàng de chén shā , zhǐ gĕi yuē hā sī liú xià wǔ shí mǎ bīng , shí liàng zhàn chē , yī wàn bù bīng .