15 bìng Yuē a shī qíyú suǒ xíng de shì hé tāde yǒng lì , bìng yǔ Yóudà wáng yà mǎ xiè zhēng zhàn de shì , dōu xiĕ zaì Yǐsèliè zhū wáng jì shàng .