25 Tā shōu huí Yǐsèliè biānjiè zhī dì , cóng Hāmǎkǒu zhídào yà là bā hǎi , zhēng rú Yēhéhuá Yǐsèliè de shén , jiè tā púrén Jiātè Xīfú rén Yàmǐ taì de érzi xiānzhī Yuēná suǒ shuō de .