We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
26 Yīnwei Yēhéhuá kànjian Yǐsèliè rén shén shì jiān kǔ , wúlùn kùn zhù de , zìyóu de dōu méiyǒu le , yĕ wú rén bāngzhu Yǐsèliè rén .