9 Yǐsèliè wáng yuē a shī chāiqiǎn shǐzhĕ qù jiàn Yóudà wáng yà mǎ xiè , shuō , Lìbānèn de jíli chāiqiǎn shǐzhĕ qù jiàn Lìbānèn de xiāng bǎi shù , shuō , jiāng nǐde nǚér gĕi wǒ érzi wèi qī . hòulái Lìbānèn yǒu yī gè yĕshòu jīngguò , bǎ jíli jiàntà le .