We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Zhè shì cóng qián Yēhéhuá yīngxǔ yé hù shuō , nǐde zǐsūn bì zuò Yǐsèliè de guó wèi zhídào sì daì . zhè huà guǒrán yìngyàn le .