20 Mǐ ná xiàn xiàng Yǐsèliè yīqiè dà fù hù suǒ yào yínzi , shǐ tāmen gè chū wǔ shí Shĕkèlè , jiù gĕi le Yàshù wáng . yúshì Yàshù wáng huí qù , bú zaì guó zhōng tíng liú .