25 Bǐ jiā xiá de jiāng jūn , lì mǎ lì de érzi bǐ jiā beìpàn tā , zaì sǎ Mǎlìyà wánggōng lǐ de wèi suǒ shā le tā . yà Ěr gē bǎi hé yà lì yé bìng Jīliè de wǔ shí rén bāngzhu bǐ jiā . bǐ jiā jī shā tā , cuàn le tāde wèi .