29 Yǐsèliè wáng bǐ jiā nián jiān , Yàshù wáng tí gé là pí liè sè lái duó le yǐ yún , Yàbó bǎi Mǎjiā , yà nuó , Jīdīsī , Xiàsuǒ , Jīliè , Jiālìlì , hé Náfútālì quán dì , jiāng zhèxie dìfang de jūmín dōu lǔ dào Yàshù qù le .