11 Jìsī Wūlìyà zhào zhe Yàhāsī wáng cóng Dàmǎsè sòng lái de tú yàng , zaì Yàhāsī wáng méiyǒu cóng Dàmǎsè huí lái zhī xiān , jiànzhù yī zuò tán .