18 Yòu yīn Yàshù wáng de yuángù , jiāng Yēhéhuá diàn wèi ānxīrì suǒ gaì de lángzi hé wáng cóng waì rù diàn de lángzi nuó yí , wéirǎo Yēhéhuá de diàn .